รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-3

นักเรียนสามารถดูคะแนนเก็บทั้งหมดร่วมกับคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และเกรด

นักเรียนสามารถดูจอเต็มได้โดยคลิกที่โลโก้ ได้เลยครับ

dinglogo

Advertisements
%d bloggers like this: