ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้นม.๒/๑ เป็นคาบแรก ปฐมนิเทศวางข้อตกลงในการเรียนการสอน จากนั้นเข้าประชุมนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมด ที่ห้องรองผู้อำนวยการ โดยมีการแบ่งหน้าที่ภาระงานใหม่ จากนั้นถึงคาบสอน ชั้นม.๔/๑ โดยให้แบ่งนักเรียนไปจัดห้อง ดังนี้

๑. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ คน   ๒. ห้องอาเซียน จำนวน ๑๕ คน  ๓. ห้องดอกโดน  จำนวน ๑๕ คน ช่วยกันทำงาน  จากนั้น ช่วงบ่ายได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้ จากนั้นนักเรียนมาติดต่อ เพื่อแก้ ๐ ซึ่งได้มอบหมายงานให้นักเรียนที่เป็นเรียบร้อย กิจกรรมเข้าแถวกลับ เซ็นชื่อกลับ สบายใจ…อิ อิ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา 07.25 น.เซ็นชื่อมาแล้วเปิดประตูห้องประชาสัมพันธ์ จากนั้นรับนักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ได้มีการจัดห้องทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 12.50 น.เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 เรื่องภูมิศาสตร์ จากนั้นเข้าห้องวิชาการช่วยเข้าเล่มหนังสือบันทึกการสอน จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้นม.4/2 เข้ากิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเข้าแถว เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ เปิดเพลง เตรียมไมค์โครโฟน ให้กับครูเวณประจำวัน กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 08.15-09.05 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/2 ที่ห้องเรียนอาคาร 2 เสร็จ จัดห้องดอกโดน ห้องทำงาน พักเที่ยง ทานอาหาร/เตรียมตัวละหมาดวันศุกร์ เวลา 13.30-14.15 น.เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/1 ที่ห้องเรียนอาคาร 2 เสร็จ กลับที่ห้องทำงาน จัดห้อง กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน เซ็นชื่อกลับ เตรียมตัวไปเตะบอล อุ่นเครื่อง ระหว่างครู

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555

เวลา 07. 25 น. เซ็นฃื่อมา เปิดห้องประชาสัมพันธ์ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเปิดเพลงในยามเช้า จากนั้นกิจกรรมเข้าแถว หน้าเสาธงเสร็จ เปิดห้องดอกโดน จากนั้นไปปริ้นงานรายชื่อนักเรียน ปริ้นปกบันทึกเนื้อหาการสอน พักเที่ยง พอช่วงบ่าย เข้าวิชาจริยธรรม ชั้นม.2 จากนั้นติดสายแลนที่ห้องทำงาน พอถึงคาบชุมนุมได้ให้นักเรียนจัดห้องอาเซียน กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเข้าแถวกลับ เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อมาเปิดห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลง คุมระเบียบแถว เปิดเพลงมาร์กโรงเรียน กิจกรรมเข้าแถว จากนั้นเปิดเห้องดอกโดน เดินสายแลนที่ห้องทำงาน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้บริการ สืบค้นและปริ้นงาน พักเที่ยง…ทานข้าว/ละหมาด ช่วงบ่ายได้ติดตั้งเครื่องเสียงที่้ห้องหมวดสังคม จากนั้นได้เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 2/2 ที่ห้องหมวดสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง เสร็จ  คาบโรงเรียนสวย /กิจกรรมเข้ากลับ /เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลง กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เตรียมไมค์โครโฟรให้กับครูเวณประจำ เปิดห้องดอกโดน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/1 เวลา 08.15 น. ที่ห้องหมวดสังคม  เรื่องหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เสร็จก็ได้ไปลง วินโด คอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชาสัมพันธ์  จากนั้นเวลา 10.40 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 ที่ห้องดอกโดน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เสร็จ พักเที่ยง ทานข้าว/เช็คชื่อละหมาด จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/2 ที่ห้องเรียนอาคาร 2 เรื่องสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ  และหน้าที่  เสร็จ ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชาสัมพันธ์  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน ปิดห้อง เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

( เป็นวันที่โรงเรียนได้กำหนด เป็นวันพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่2  )

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดเพลงยามเช้า กิจกรรมเข้าแถว ติดตั้งลำโพง จากนั้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยรับผิดชอบนักเรียนชาย จำนวน 5 คน ในการไปถางป่าอยู่บนภูเขา ชั้น 3 จากนั้นให้นักเรียนถางป่าบนภูเขาพร้อมกับช่วยถางป่ากับนักเรียน จนเสร็จ ใช้เวลา ครึ่งวัน พักเที่ยงรับประทานอาหาร / ละหมาด ช่วงบ่ายช่วยจัดห้อง รื่อห้งอพัสดุที่อาคาร2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แล้ว จากนั้นมาจัดห้องทำงานด้านหลังห้อง จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อมาปฏิบัติงานที่ห้องธุรการ เปิดห้องประชาสัมพันธ์เตรียมเครื่องเสียงเปิดเพลง รับนักเรียน กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เข้าห้องเรียน เวลา08.15 น. – 09.05 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/2 ที่ห้องหมวดสังคม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จากนั้นมาตรวจสมุดนักเรียนที่โต๊ะทำงาน พักเที่ยง /รับประทานอาหาร แจกหมวกให้กับนักเรียนเตรียมละหมาดวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/2 ที่ห้องหมวดสังคม เสร็จ

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07. 25 น. เซ็นฃื่อมา เปิดห้องประชาสัมพันธ์ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเปิดเพลงในยามเช้า จากนั้นกิจกรรมเข้าแถว หน้าเสาธงเสร็จ เปิดห้องดอกโดน จากนั้นไปตรวจงานนักเรียน พักเที่ยง พอช่วงบ่าย เข้าวิชาจริยธรรม ชั้นม.2 ให้นักเรียนจัดห้องดอกโดนจากนั้นถึงคาบชุมนุมได้ให้นักเรียนจัดห้องอาเซียน กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเข้าแถวกลับ เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อมาเปิดห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลง คุมระเบียบแถว เปิดเพลงมาร์กโรงเรียน กิจกรรมเข้าแถว จากนั้นเปิดเห้องดอกโดน ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน พักเที่ยง…ทานข้าว/ละหมาด ช่วงบ่ายได้เตรียมแผนการสอน จากนั้นได้เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 2/2 ที่ห้องหมวดสังคม เสร็จ  เข้าคาบโรงเรียนสวย /กิจกรรมเข้ากลับ /เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลง กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เตรียมไมค์โครโฟรให้กับครูเวณประจำ เปิดห้องดอกโดน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/1 เวลา 08.15 น. ที่ห้องหมวดสังคม  เสร็จก็ได้ไปลงมาตรวจงานนักเรียนที่ห้องทำงาน  จากนั้นเวลา 10.40 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 ที่ห้องดอกโดน  เสร็จ พักเที่ยง ทานข้าว/เช็คชื่อละหมาด จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/2 ที่ห้องเรียนอาคาร 2   เสร็จ   กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน ปิดห้อง เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น.เซ็นชื่อมาแล้วเปิดประตูห้องประชาสัมพันธ์ จากนั้นรับนักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ได้มีการจัดห้องทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 12.50 น.เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 เรื่องภูมิศาสตร์ จากนั้นนั้งฟังครูท่านอื่นสอนอยู่ที่ห้องหมวดสังคม จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้นม.4/2 เข้ากิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเข้าแถว เซ็นชื่อกลับ

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนมีการประชุมคณะครู เพื่อเตรียม สมศ.เข้ามาตรวจ ก็เลยหยุดการเรียนการสอน

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.25 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์เปิดเพลงยามเช้า กิจกรรมเข้าแถว เตรียมเครื่องเสียงที่หอประชุมเพื่อให้ในกิจกรรม ประชุมนักเรียนทั้งโรงเรียน เนื่องด้วย สมศ. จะมา จากนั้นได้ไปถ่ายรูปนักเรียน สองคน เพื่อไปทำไวนิล เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากนั้นไปส่งไฟล์ภาพที่ร้านออกแบบ เลยไปล้างรูป กิจกรรมของโรงเรียนทั้งปี มาจัดบอดร์ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน ช่วงบ่ายได้มาออกแบบวารสารโรงเรียนที่บ้านพัก จากนั้นเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง กิจกรรมเข้าแถว แจกใบแจ้งผู้ปกครองให้กับนักเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน สาม วันเพื่อเตรียมรับสมศ. เซ็นชื่อกลับ อิ อิ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 0730 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน ออกแบบวารสารโรงเรียน จัดบอดร์หน้าห้องดอกโดน ไปถ่ายรูปคณะกรรมการโรงเรียน ถ่ายภาพขณะนักเรียนช่วยปฏิบัติงานต้อนรับสมศ. ช่วงบ่าย จัดทำวารสารโรงเรียน

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 0730 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน ออกแบบวารสารโรงเรียน ช่วยครูพี่เลี้ยงทำระเบียบของแต่ละห้อง เช่น ห้องดอกโดน ห้องทางไกล (มอ.) จัดทำป้ายของประชาสัมพันธ์ ปริ้นลงกระดาษ แล้วมาตัดสติ๊กเกอร์  จากนั้นจัดทำวารสารโรงเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 0730 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน ลงไปรับประทานอาหารเช้า กลับมาช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน ถ่ายรูปโล ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ เพื่อลงในวารสารของโรงเรียน จากนั้นมาจัดทำวารสารต่อ จากนั้นไปติดป้าย หน้าห้องประชาสัมพันธ์ พร้อมรวบรวมรูปถ่ายเพื่อพาไปล้าง

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 0730 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน จัดห้องอาเซี่ยนต้อนรับ สมศ. เข้าในเมืองเพื่อไปติดต่อการทำวารสารโรงเรียน ปรากฏว่าทางร้านทำไม่ทัน จึงต้องกลับมาออกแบบเอง จากนั้นเวลาบ่ายสอง กลับจากในเมืองสตูล เพื่อกลับมาออกแบบวารสาร เวลา 15.30 น. ปริ้นวารสารโรงเรียน ที่ห้องผู้อำนวยการ เสร็จ เตรียมตัวแข่งฟุตซอลครู

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 06.30 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียง เปิดเพลงยามเช้า วันนี้เป็นวันแรกของ การมาประเมินรอบ3 ของสมศ. จากนั้นกิจกรรมเข้าแถว เตรียมความพร้อมนักเรียนในการกล่าวต้อนรับคณะผู้มาประเมินรอบ 3 เวลา 08.30 น. เข้าไปสอนแทนครูพี้เลี้ยง นักเรียนชั้น ม. 4/2 ที่อาคาร 2 เวลา 09.55 น. มาถ่ายรูปคณะผู้มาประเมิน รอบ 3 ในการดูเอกสารต่างๆ สัมภาษณ์หัวหน้าหมวดแต่ละหมวด

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.30 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ เปิดเพลงยามเช้า กิจกรรมเข้าแถว จากนั้นตรวจงานนักเรียนที่โต๊ะทำงาน เสร็จมาปริ้นใบงานที่ห้องสืบค้น เวลา 13″30 น. ถ่ายรูปสถานที่ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เวลา 15.30 น.เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 2/2 ที่ห้องหมวดสังคมศึกษา จากนั้นคาบโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเข้าแถว

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.30 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ เปิดเพลงยามเช้า กิจกรรมเข้าแถว เวลา 08.30 น.เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/1 ที่ห้องหมวดสังคมศึกษาจากนั้นได้ไปถ่ายรูป เพดานที่ชำรุด อาคาร 2  เวลา 10.55 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 พักเที่ยง เวลา 12.55 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/2 จากนั้น ได้ไปติดตั้งเครื่องเสียงที่ หอประชุม เนื่องจาก ผู้อำนวยการ ต้องการพูดคุยกับนักเรียน หรืออำลานักเรียน เนื่องจากท่านมีคำสั่งให้ย้ายไปที่ทุ่งหว้าวรวิทย์

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 09.30 น. เดินทางไปส่งผู้อำนวยการที่โรงเรียน ทุ่งหว้าวรวิทย์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.30 น. เซ็นชื่อปฏิบัติงาน เปิดห้องประชาสัมพันธ์ เปิดเพลงยามเช้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: